Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Αποτελεί πολιτική της εταιρίας «ΕΛΕΝΑ Α.Ε.» η ασφάλεια και υγιεινή των αγροτικών προϊόντων που παράγει επεξεργάζεται και διακινεί, με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, από την παραλαβή των πρώτων υλών, την αποθήκευση και τον έλεγχο ποιότητας, μέχρι και την πώληση των τελικών προϊόντων, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και εφαρμόσιμες κανονιστικές διατάξεις.

Αποτελεί δέσμευση της εταιρίας η συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και των αρμόδιων αρχών λαμβάνοντας υπόψη συνεχώς τα νέα επιστημονικά και νομοθετικά δεδομένα. Η Διοίκηση της επιχείρησης διασφαλίζει παράλληλα, την εφαρμογή, τεκμηρίωση και συνεχή τήρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Ο κυριότερος παράγοντας για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του από όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε αυτή. Κατά συνέπεια, κάθε στέλεχος ή εργαζόμενος συμμετέχει αλλά και εκπαιδεύεται διαρκώς στην επίτευξη των στόχου αυτού με τη συμβολή του στην σωστή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που εφαρμόζει η επιχείρηση , σύμφωνα με τις αρχές της μεθοδολογίας HACCP του Codex alimentarius και το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.