Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης – Π.Ο.Π.

Η γεωγραφική θέση , οι κλιματικές συνθήκες, η μορφολογία του εδάφους και συγκεκριμένοι άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στην παραγωγή αγαθών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Aυτά είναι ικανά να τα κάνουν να ξεχωρίσουν και να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά αλλά και το καλάθι των καταναλωτών. Eτσι και εμείς από το 1990 όλα τα προϊόντα που διακινούμε και σας προσφέρουμε φέρουν το σήμα και το όνομα της εταιρείας μας.

Όμως καθώς κάθε προϊόν έχει τις δίκες του ρίζες προέλευσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η ευρωπαϊκή ένωση αναγκάστηκε να θεσπίσει τον κανονισμό για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης των προϊόντων.
Eτσι ως προϊόντα Π.Ο.Π. «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» θεωρούνται αυτά τα προϊόντα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και των οποίων η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό αυτό περιβάλλον. ακόμα ο όρος αυτός περιλαμβάνει όλους τους φυσικούς παράγοντες των οποίων η παραγωγή και επεξεργασία λαμβάνει χώρα στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Τα πορτοκάλια «Έλενα» πιστοποιήθηκαν ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης αναγνωρισμένα για τη σταθερή τους αξία και ποιότητα καθώς προερχόμενα από τοπικούς κρητικούς παραγωγούς έχουν κερδίσει εδώ και πολλά χρόνια μια σταθερή θέση στη καρδιά σας.